J.Mater.Sci.Appl.Enrg.
 Volume 3, Number 2
(September - December 2014)

ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ อ.ธีรภัทร์ อนุชาติ จาก ม. ราชภัฎเลย เยี่ยมชมศุนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์ ]
อ.ธีรภัทร์ อนุชาติ จาก ม. ราชภัฎเลย เดินทางมานิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ที่ศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์ ทั้งนี้ได้เยี่ยมเยี่ยมชมหน่วยต่าง ๆ ของศูนย์วิยฯ
: 107
: 122
: 119
: 126
: 105
: 112
: 105
: 110
: 106

ไปที่หน้า : [1] 

 


   ศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์  สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
อาคารศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์ (อาคารพวงชมพูเดิม) 680 ถ.นิตโย อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทรศัพท์/โทรสาร 042-744319 
(ภายใน 536)