J.Mater.Sci.Appl.Enrg.
 Volume 3, Number 2
(September - December 2014)

ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ แสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ทศวรรษ สีตะวัน ]
รศ.ดร.ชนินทร์ วสีนนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร แสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ทศวรรษ สีตะวัน ที่ได้รับรางวัลเกียรติยศเหรียญบรอนซ์ ประเภท Classe V: Protection of the environment-Energy ในการนำผลงาน Thermoelectric Oxide Device ในงาน "43rd International Exhibition of Inventions of Geneva" และแสดงความยินดีกับหนังสือ"เทคโนโลยีเทอร์โมอิเล็กทริกส์" ที่พิมพ์ครั้งที่ 1 ออกมาแล้วจำนวน 1,000 เล่ม ซึ่งในครั้งนี้อาจารย์ทศวรรษได้มอบหนังสือให้ท่านอธิการฯ
: 77
: 59
: 78
: 61
: 57
: 61
: 61

ไปที่หน้า : [1] 

 


   ศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์  สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
อาคารศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์ (อาคารพวงชมพูเดิม) 680 ถ.นิตโย อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทรศัพท์/โทรสาร 042-744319 
(ภายใน 536)