J.Mater.Sci.Appl.Enrg.
 Volume 3, Number 2
(September - December 2014)

ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ เลี้ยงส่ง นศ.ฝึกประสบการณ์ และ นศ. เตรียมฝึกประสบการณ์ ]
ศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์ จัดงานเลี้ยงส่งนักศึกษาฝึกประบการณ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีนักศึกษาเตรียมฝึกประสบการณ์จากสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และนักศึกษาคณะอเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
: 194
: 186
: 208
: 187
: 140
: 159
: 175

ไปที่หน้า : [1] 

 


   ศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์  สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
อาคารศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์ (อาคารพวงชมพูเดิม) 680 ถ.นิตโย อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทรศัพท์/โทรสาร 042-744319 
(ภายใน 536)