J.Mater.Sci.Appl.Enrg.
 Volume 3, Number 2
(September - December 2014)

ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ นักวิจัยศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์ เข้าฟังสัมมนาเรื่อง การสังเคราะห์และการประยุกต์ใช้วัสดุนาโนเชิงแสง ]
นักวิจัยศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์ เข้าฟังสัมมนาเรื่อง สัมมนาเรื่อง การสังเคราะห์และการประยุกต์ใช้วัสดุนาโนเชิงแสง โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ เพชรภา เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมใหญ่ศูนย์วิทยาศาสตร์
: 131
: 107
: 123
: 112
: 102
: 99
: 115
: 113
: 116
: 106
: 107
: 130

ไปที่หน้า : [1] 

 


   ศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์  สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
อาคารศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์ (อาคารพวงชมพูเดิม) 680 ถ.นิตโย อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทรศัพท์/โทรสาร 042-744319 
(ภายใน 536)