J.Mater.Sci.Appl.Enrg.
 Volume 3, Number 2
(September - December 2014)

ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ ศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้นำผลงานวิจัยไปร่วมจัดนิทรรศการในงาน มหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2557 (Thailand Research Expo 2014) วันที่ 7-11 สิงหาคม 2557 ]
ศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้นำผลงานวิจัยไปร่วมจัดนิทรรศการในงาน มหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2557 (Thailand Research Expo 2014) ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ราชประสงค์ โดยเป็นเวทีแสดงผลงานวิจัยที่มีศักยภาพไปสู่กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ ระดับประเทศและนานาชาติ ศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจัดแสดงนิทรรศการในประเด็นงานวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีต้นแบบสำหรับภาคอุตสาหกรรม ซึ่งนำเสนอนวัตกรรมและผลงานวิจัย "การพัฒนาเทคโนโลยีเทอร์โมอิเล็กทริกสำหรับภาคอุตสาหกรรม" ผลงานวิจัยของ รศ.ดร.ทศวรรษ สีตะวัน ซึ่งผลงานวิจัยดังกล่าวได้รับรางวัล Bronze Award จากการประกวด Thailand Research Expo Award 2014
: 294
: 306
: 280
: 260
: 288
: 296
: 284
: 244
: 313
: 271
: 244
: 263
: 255
: 305
: 302
: 305
: 283
: 298
: 300
: 278

ไปที่หน้า : [1] 

 


   ศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์  สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
อาคารศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์ (อาคารพวงชมพูเดิม) 680 ถ.นิตโย อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทรศัพท์/โทรสาร 042-744319 
(ภายใน 536)