J.Mater.Sci.Appl.Enrg.
 Volume 3, Number 2
(September - December 2014)

ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ งานสังสรรค์ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2557 (21 ธ.ค. 2556) ]
ศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์ได้จัดกิจกรรม "ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2557" เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและความสามัคคีในหมู่คณะ ระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา
: 87
: 77
: 81
: 90
: 88
: 70
: 71
: 64
: 76
: 82
: 77
: 78
: 83
: 75
: 75
: 67
: 71
: 73
: 79
: 73
: 68
: 63
: 62
: 67
: 62
: 65
: 63
: 65
: 68
: 64

ไปที่หน้า : [1] 2 3 4 ถัดไป | สุดท้าย

 


   ศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์  สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
อาคารศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์ (อาคารพวงชมพูเดิม) 680 ถ.นิตโย อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทรศัพท์/โทรสาร 042-744319 
(ภายใน 536)