J.Mater.Sci.Appl.Enrg.
 Volume 3, Number 2
(September - December 2014)

ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ งานสังสรรค์ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2557 (21 ธ.ค. 2556) ]
ศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์ได้จัดกิจกรรม "ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2557" เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและความสามัคคีในหมู่คณะ ระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา
: 108
: 92
: 101
: 112
: 106
: 84
: 83
: 85
: 91
: 96
: 90
: 97
: 97
: 90
: 89
: 84
: 84
: 88
: 95
: 91
: 85
: 79
: 78
: 84
: 75
: 79
: 77
: 82
: 84
: 84

ไปที่หน้า : [1] 2 3 4 ถัดไป | สุดท้าย

 


   ศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์  สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
อาคารศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์ (อาคารพวงชมพูเดิม) 680 ถ.นิตโย อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทรศัพท์/โทรสาร 042-744319 
(ภายใน 536)