J.Mater.Sci.Appl.Enrg.
 Volume 3, Number 2
(September - December 2014)

สายตรงหัวหน้าหน่วยงาน

  • ล็อกอิน : สำหรับหัวหน้าหน่วยงาน

    ชื่อผู้ใช้ :
    รหัสผ่าน :
     



   ศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์  สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
อาคารศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์ (อาคารพวงชมพูเดิม) 680 ถ.นิตโย อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทรศัพท์/โทรสาร 042-744319 
(ภายใน 536)