J.Mater.Sci.Appl.Enrg.
 Volume 3, Number 2
(September - December 2014)

สายตรงหัวหน้าหน่วยงาน

 • หัวข้อ :
  สถานะผู้แจ้ง :
  รายละเอียด :
  ชื่อ :
  อีเมล์ :
  รหัสยืนยัน ** :
   


   ศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์  สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
อาคารศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์ (อาคารพวงชมพูเดิม) 680 ถ.นิตโย อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทรศัพท์/โทรสาร 042-744319 
(ภายใน 536)