J.Mater.Sci.Appl.Enrg.
 Volume 3, Number 2
(September - December 2014)

ขั้นตอนการขอรับบริการ

ขั้นตอนการขอรับบริการ

  
1. ศึกษารายละเอียดของเครื่องมือที่ต้องการขอรับบริการ

    2. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและกรอกคำขอรับบริการเครื่องมือที่ต้องการขอรับบริการ

    3. ส่งแบบฟอร์มที่คำขอรับบริการเครื่องมือพร้อมสารตัวอย่างมาที่

          ศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
          มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 680 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม
          อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000

    4. นักวิจัยประจำเครื่องจะทำการประเมินราคาและเสนอกลับผู้ขอรับบริการเพื่อพิจารณา

    5. เมื่อตกลงราคาเสร็จแล้วนักวิจัยประจำเครื่องจะทำวัดสารตัวอย่างและส่งใบแจ้งหนี้แก่ผู้ขอรับบริการเพื่อให้ผู้ขอรับบริการชำระเงินสดหรือโอนเงินมาที่

            ธนาคาร : กรุงศรีอยุธยา
            สาขาย่อย : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
            เลขที่บัญชี
: 421-1-20731-4
            
ชื่อบัญชี : ศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริก

    6. เมื่อผู้ขอรับบริการชำระเงินเสร็จแล้วนักวิจัยประจำเครื่องจะทำการจัดส่งผลการวิเคราะห์แบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ทางอีเมล์ก่อนและจะจัดส่งรายงานและสารตัวอย่างคืนแก่ผู้ขอรับบริการ

      
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 

            ศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
            680 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 
            โทรศัพท์และโทรสาร 042-744319

        หรือ   1. นายครรชิต  สิงห์สุข  นักวิจัยประจำเครื่อง XRD
                        E-mail : xrdsnru@yahoo.com โทร. 08-8312-1858

                2. นายสุริยา  ศรีชัย  นักวิจัยประจำเครื่อง HMV, Density Kit
                        E-mail : Hardness_densitytrc@hotmail.com โทร. 08-5460-6683
                3. นายธีรวุฒิ สำเภา  นักวิจัยประจำเครื่อง TRC-ZTM2 
                        E-mail : kenig32@gmail.com   โทร. 08-1261-3170
         


วันที่ : 17 ธ.ค. 2555
ที่มา :
อ่าน : 1414


   ศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์  สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
อาคารศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์ (อาคารพวงชมพูเดิม) 680 ถ.นิตโย อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทรศัพท์/โทรสาร 042-744319 
(ภายใน 536)