J.Mater.Sci.Appl.Enrg.
 Volume 3, Number 2
(September - December 2014)

รายการเครื่องมือวิจัย

 

เครื่องมือ รายละเอียด


X-Ray Diffractometer

1. X-Ray Diffractometer
  - รุ่น : XRD-6100
  - ยี่ห้อ : SHIMADZU

  - วิเคราะห์ XRD ของสารตัวอย่างอย่างเดียว

  - วิเคราะห์ Match Peak

  - วิเคราะห์หา Lattice Parameter

  - วิเคราะห์หา Lattice Stain

  - วิเคราะห์หา Crystal Size
หมายเหตุ
   -
>ตัวอย่างต้องมีลักษณะเป็นผง, แผ่น, ฟิล์ม, เหรียญ และก้อน กรณีตัวอย่างเป็นแผ่นหรือก้อนของแข็ง ต้องมีขนาด กว้าง x ยาว x สูง ไม่เกิน 10 x 10 x 0.20 cm ชิ้นงานเป็นผงต้องมีความละเอียด > 100 mm 

Micro Hardness Tester

2. Micro Hardness Tester

  - รุ่น : HMV-2T
  - ยี่ห้อ : SHIMADZU

  - ทดสอบความแข็งของชิ้นงานโดยโหลดน้ำหนัก 10, 25, 50, 100, 200, 300, 500, 1000 และ 2,000 gf
  - ภาพถ่ายจุดทดสอบตามระดับโหลด

หมายเหตุ
  -
> ชิ้นงานตัวอย่างต้องเป็นก้อนของแข็ง มีผิวเรียบมากความหนาไม่น้อยกว่า 1 mm แต่ไม่เกิน 100 mm 
 

Density Kit

3. Density Kit

  - รุ่น : MS204
  - ยี่ห้อ : METTLER TOLEDO

  - วัดความหนาแน่นของแข็งไม่ละลายน้ำโดยใช้หลักการของอาร์คิมิดีส

หมายเหตุ
  -
> ชิ้นงานตัวอย่างต้องเป็นก้อนของแข็ง น้ำหนักไม่เกิน 200 g และไม่ละลายน้ำ  

 

 

  

 


TRC-ZTM2

 4. TRC-ZTM2

 

  -วัดค่าสัมประสิทธิ์ซีเบคและสภาพสนำไฟฟ้าของวัสดุเทอร์โมอิเล็กทริก
หมายเหตุ
  -
> ตัวอย่างต้องมีลักษณะเป็นก้อนของแข็ง รูปทรงสี่เหลี่ยม มีขนาดกว้าง x ยาว x สูง เป็น 3 mm x 3 x ไม่น้อยกว่า 12 mm แต่ไม่เกิน 20 mm 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isomet Low Speed Saw

5. Isomet Low Speed Saw

  - รุ่น : 11-1280-250
  - ยี่ห้อ : BUEHLER

  - ตัดชิ้นงานละเอียดด้วยใบเลื่อยเคลือบผงเพชรหนา  0.5 mm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grinder-Polisher

6. Grinder-Polisher

  - รุ่น : Metaseve 3000
  - ยี่ห้อ : BUEHLER

  - ขัดชิ้นงานด้วยกระดาษทรายละเอียดได้ทั้งแบบแห้งและเปียก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ball milling

7. Ball Milling

 

  - สำหรับผสมสารด้วยการบดให้ละเอียดและผสมให้เข้ากัน

 

 

 

 

 

 

Furnace

8. Furnace

  - สำหรับเผาผงสารหรือก้อนสารได้ครั้งละไม่เกิน 500 g

  - อุณหภูมิสูงไม่เกิน 1,200 °C

 

 

 

 


รายละเอียดการขอรับบริการ   
     1.
ขั้นตอนการขอรับบริการ     
     2.
อัตราค่าธรรมเนียมฯ (อัตราค่าธรรมเนียมใหม่ เริ่มใช้ 17 มกราคม  2558) 
     3.
แบบฟอร์มขอรับรับบริการ 

 

 


วันที่ : 17 ธ.ค. 2555
ที่มา :
อ่าน : 2545


   ศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์  สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
อาคารศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์ (อาคารพวงชมพูเดิม) 680 ถ.นิตโย อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทรศัพท์/โทรสาร 042-744319 
(ภายใน 536)