J.Mater.Sci.Appl.Enrg.
 Volume 3, Number 2
(September - December 2014)

เผยแพร่ผลงานนักวิจัยเครื่อข่ายฯ นางประไพ จักษุจินดา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา

 

เผยแพร่ผลงานนักวิจัยเครื่อข่ายฯ นางประไพ จักษุจินดา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา

1. รายงานการวิจัยการใช้บทเรียนสำเร็จรูป   คลิกที่นี่

2. งานวิจัยแบบจำลองกังหันลมผลิตไฟฟ้า  คลิกที่นี่

3. ฟิสิกส์อะตอม  คลิกที่นี่

4. ฟิสิกส์นิวเคลียร์  คลิกที่นี่ 


วันที่ : 8 พ.ย. 2555
ที่มา :
อ่าน : 1371


   ศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์  สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
อาคารศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์ (อาคารพวงชมพูเดิม) 680 ถ.นิตโย อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทรศัพท์/โทรสาร 042-744319 
(ภายใน 536)