J.Mater.Sci.Appl.Enrg.
 Volume 3, Number 2
(September - December 2014)

springerlink


วันที่ : 1 ก.ค. 2555
ที่มา : http://www.springerlink.com
อ่าน : 1004


   ศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์  สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
อาคารศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์ (อาคารพวงชมพูเดิม) 680 ถ.นิตโย อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทรศัพท์/โทรสาร 042-744319 
(ภายใน 536)