J.Mater.Sci.Appl.Enrg.
 Volume 3, Number 2
(September - December 2014)

บุคลากรและภาระงาน

                                                           บุคลากรและภาระงาน  ศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์

 

1. รศ. ดร.ทศวรรษ  สีตะวัน    ตำแหน่ง  หัวหน้าศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์

รับผิดชอบงานด้าน

กำกับดูแล แผนงบประมาณและบริหาร การจัดซื้อ-จัดจ้าง พัสดุ ครุภัณฑ์ ประกันคุณภาพ 

กรอบแผนงานวิจัย เครื่องมือวิจัย และการเผยแพร่ผลงานวิชาการ ของศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์

 

 

2. นายธีรวุฒิ  สำเภา    ตำแหน่ง  นักวิจัย/รองหัวหน้าศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์

ภาระงาน

- แผนยุทธศาสตร์

- แผนปฏิบัติราชการ 

- รายงานประจำปี

- ข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อของบประมาณสนับสนุนการวิจัยด้านแสง

- การเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านแสง

 

 

 

 

3. นายหรรษกร  วรรธนะสาร    ตำแหน่ง  นักวิจัย

ภาระงาน

- เขียนยกร่างอนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร และทรัพย์สินทางปัญญา

- งานประชุมวิชาการเทอร์โมอิเล็กทริกส์ระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 - การจัดการความรู้ (KM)

- งานสมาคมเทอร์โมอิเล็กทริกส์ไทย

- งานวารสาร Journal of Materials Science and Applied Energy

- ข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อของบประมาณสนับสนุนการวิจัยด้านพิโซอิเล็กทริกส์ 

- การเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านพิโซอิเล็กทริกส์

 

 

 4. นายครรชิด  สิงห์สุข  ตำแหน่ง นักวิจัย

ภาระงาน

- ดูแลและให้บริการเครื่อง X-Ray Diffraction (XRD)

- ข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อของบประมาณสนับสนุนการวิจัยด้านเทอร์โมอิเล็กทริก

- การเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านเทอร์โมอิเล็กทริก

 

 

 

 5. นายสันติ ผิวผ่อง  ตำแหน่ง นักวิจัย

ภาระงาน

- ดูแลและให้บริการเครื่องมือพื้นฐานสำหรับการวิจัย เช่น เตาเผา เครื่องขัด เครื่องตัด และอื่นๆ 

 -ดูแลและให้บริการเครื่องวัดความความหนาแน่น 

- ดูแลและให้บริการเครื่องวัดความแข็งแบบไมโครวิกเกอร์

 - งานวารสาร journal of Materials Science and Applied Energy

 - งานสมาคมเทอร์โมอิเล็กทริกส์ไทย

 -ข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อของบประมาณสนับสนุนการวิจัยด้านสกัดสาร

- การเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านสกัดสาร

 

 

 

6. นางสาวเพียงจรัส  รัตนทองสุข    ตำแหน่ง  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร/หัวหน้าสำนักงาน

ภาระงาน

- งานสารบรรณ การเงิน

- จัดทำแผนงานและโครงการต่างๆ ของศูนย์วิจัยฯ เพื่อจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ

 - ดำเนินการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการและการประเมินผลการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย

 - จัดทำระเบียบวาระและรายงานการประชุมประจำเดือนของศูนย์วิจัยฯ

 - งานรายได้จากการให้บริการวิชาการและผลงานที่ออกสู่เชิงพาณิชย์

 

 

7. นางสาวนภาพร  บุตรบุญ    ตำแหน่ง   แม่บ้าน

ภาระงาน

- ดูแลความสะอาด ความปลอดภัย ภูมิทัศน์ ภายในและบริเวณโดยรอบอาคารศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์

- ควบคุมการใช้อาคารสถานที่ การใช้พลังงานในอาคาร ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด ประหยัดและปลอดภัยสำหรับการทำวิจัย 

 

 

8. นางสาวพนิดา  พิลาสุตา    ตำแหน่ง   ผู้ช่วยนักวิจัย

ภาระงาน

 - ดูแลและให้บริการเครื่องวัดสภาพนำความร้อน

- งานวิจัยเทอร์โมอิเล็กทริก

 
 

9. นายสุภศิษฎ์ แพงสอน    ตำแหน่ง   ผู้ช่วยนักวิจัย

ภาระงาน

- ดูแลและให้บริการเครื่องวัดประสิทธิภาพเทอร์โมอิเล็กทริกส์

- งานวิจัยเทอร์โมอิเล็กทริก

 

10. นางสาววนัชพร นามหงษา    ตำแหน่ง   ผู้ช่วยนักวิจัย

ภาระงาน

- ดูแลและให้บริการเครื่องวัดสัมประสิทธิ์ซีเบค และสภาพต้านทานไฟฟ้า

 -งานวิจัยเทอร์โมอิเล็กทริก

 

11. นายอาธรณ์  วรอัด   ตำแหน่ง   นักวิจัย

ภาระงาน

- ข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อของบประมาณสนับสนุนการวิจัยด้านฟิล์มบาง

- การเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านฟิล์มบาง

 

12. นายสมพร เถาวัลแก้ว   ตำแหน่ง   ผู้ช่วยนักวิจัย

ภาระงาน

- ดูแลและให้บริการเครื่องสปัตเตอร์ริง

- งานวิจัยฟิล์มบาง 

 

 

13. นายนัทที โคตรทุมมี   ตำแหน่ง   ผู้ช่วยนักวิจัย

ภาระงาน

- ดูแลและให้บริการเครื่องพิมพ์สามมิติ (3D Printer)

 -งานวิจัยแสง

 

 

14. นายวัฒนา โพธิ์ตันคำ   ตำแหน่ง   ผู้ช่วยนักวิจัย

ภาระงาน

งานวิจัยพิโซอิเล็กทริกส์ 

 

15. นายมีนา ฤทธิร่วม   ตำแหน่ง   ผู้ช่วยนักวิจัย

ภาระงาน

- งานเว็บไซต์ และสื่อสารสนเทศ

- ข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อของบประมาณสนับสนุนการวิจัยด้านการจำลอง

- การเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านการจำลอง

 
 

 

 


วันที่ : 7 เม.ย. 2555
ที่มา :
อ่าน : 3696


   ศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์  สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
อาคารศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์ (อาคารพวงชมพูเดิม) 680 ถ.นิตโย อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทรศัพท์/โทรสาร 042-744319 
(ภายใน 536)