J.Mater.Sci.Appl.Enrg.
 Volume 3, Number 2
(September - December 2014)

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา
   
    เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2551 ผศ. ดร. ทศวรรษ  สีตะวัน  ได้จัดตั้งศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์ (Thermoelectrics Research Center; TRC) ขึ้นที่ ชั้น 2 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ โดยมี ผศ.สุวิทย์ จักษุจินดา เป็นหัวหน้าศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์ เพื่อศึกษาวิจัยเทคโนโลยีเทอร์โมอิเล็กทริก 5 ด้าน คือ  การคำนวณ การสกัดสาร การสังเคราะห์วัสดุการประดิษฐ์มอดูล และการประยุกต์ใช้ ในช่วงแรกได้ทำงานวิจัยร่วมกับนักวิจัยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  และมหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ ซึ่งได้พัฒนาและค้นพบวัสดุเทอร์โมอิเล็กทริกชนิดใหม่ด้วยวิธีการสังเคราะห์แบบใหม่ เพื่อการประดิษฐ์เซลล์เทอร์โมอิเล็กทริกสู่อุตสาหกรรมภายในประเทศ  และได้ตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารระดับชาติและนานาชาติมากกว่า  10 เรื่อง
       ในปี พ.ศ. 2553 ศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จำนวน 1,500,000 บาท โครงการวิจัย “การพัฒนาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเทอร์โมอิเล็กทริกโดยใช้วัตถุดิบภายในประเทศ” มี ผศ.ดร.ทศวรรษ สีตะวัน เป็นหัวหน้าคณะทำงานวิจัยและได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รับโล่รางวัลจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ในงานประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศครั้งที่ 2
       ในปี พ.ศ. 2554 ศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก กฟผ.  จำนวน 6,204,000 บาท เรื่อง “การพัฒนาสมบัติวัสดุและการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเทอร์โมอิเล็กทริก” โดยมี ผศ. ดร.ทศวรรษ สีตะวัน เป็นหัวหน้าคณะทำงานวิจัยโดยซื้อเครื่องมือวิเคราะห์โครงสร้างสารด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ (X-ray Diffractometer; XRD) จำนวน 1 ชุด ราคา 4,280,000 บาท
       ในวันที่ 5 สิงหาคม 2554 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครสนับสนุนโดยให้ใช้อาคารชั่วคราว (อาคารพวงชมพู) เป็นอาคารศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์ และเป็นหน่วยงานในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ให้บริการปรึกษางานวิจัย  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเครื่องมือวัดและวิจัย  และเป็นแหล่งเรียนรู้เทอร์โมอิเล็กทริกระดับภูมิภาค  นอกจากนี้ยังให้งบประมาณสนับสนุนการวิจัย จำนวน 1,500,000 บาท เพื่อซื้อวัสดุสำนักงาน เครื่องปรับอากาศ เครื่องวัดความแข็ง  เครื่องชั่งสาร และงบบุคลากร
       ในปีงบประมาณ 2557  ศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์ ได้เปลี่ยนแปลงสังกัด  จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ไปอยู่ภายใต้สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
      

วันที่ : 7 เม.ย. 2555
ที่มา :
อ่าน : 3694


   ศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์  สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
อาคารศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์ (อาคารพวงชมพูเดิม) 680 ถ.นิตโย อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทรศัพท์/โทรสาร 042-744319 
(ภายใน 536)