J.Mater.Sci.Appl.Enrg.
 Volume 3, Number 2
(September - December 2014)

คณะกรรมการอำนวยการ

 

 

  
รศ.ดร.ชนินทร์ วะสีนนท์
อธิการบดี

ประธานกรรมการ

 
 


ผศ.ดร.กาญจนา วงษ์สวัสดิ์
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา
รองประธานกรรมการ

 

aa
ผศ.เพิ่มศักดิ์  ยีมิน
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
กรรมการ

 


รศ.ดร.ทศวรรษ  สีตะวัน
หัวหน้าศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์
กรรมการและเลขานุการ


 


 

 


วันที่ : 14 พ.ย. 2554
ที่มา : trc
อ่าน : 3164


   ศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์  สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
อาคารศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์ (อาคารพวงชมพูเดิม) 680 ถ.นิตโย อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทรศัพท์/โทรสาร 042-744319 
(ภายใน 536)