J.Mater.Sci.Appl.Enrg.
 Volume 3, Number 2
(September - December 2014)

สืบค้นงานวิจัยกับ ThaiLIS


วันที่ : 5 พ.ย. 2554
ที่มา : http://tdc.thailis.or.th
อ่าน : 1328


   ศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์  สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
อาคารศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์ (อาคารพวงชมพูเดิม) 680 ถ.นิตโย อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทรศัพท์/โทรสาร 042-744319 
(ภายใน 536)