J.Mater.Sci.Appl.Enrg.
 Volume 3, Number 2
(September - December 2014)

คณะกรรมการดำเนินงาน

คณะกรรมการดำเนินงาน

 

 

Description: D:\TRC web\สมาชิกศูนย์\new photoshop\อ ทศวรรษ.jpg

 

 

รศ.ดร.ทศวรรษ  สีตะวัน

ประธานกรรมการ

 

 

 

Description: D:\TRC web\สมาชิกศูนย์\new photoshop\Teerawut.jpg

 

 

นายธีรวุฒิ สำเภา

รองประธานกรรมการ

 

Description: http://itech.snru.ac.th/ckfinder/userfiles/images/bos/%E0%B8%9C%E0%B8%A8_%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%20%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C.jpg

Description: D:\TRC web\สมาชิกศูนย์\new photoshop\หรรษกร.jpg

Description: D:\TRC web\สมาชิกศูนย์\new photoshop\crunshit.jpg

ผศ.วาสนา  เกษมสินธิ์

กรรมการ

นายหรรษกร  วรรธนะสาร

กรรมการ

นายครรชิต สิงห์สุข

กรรมการ

Description: D:\TRC web\สมาชิกศูนย์\new photoshop\สันติ.jpg

Description: D:\TRC web\สมาชิกศูนย์\new photoshop\อาธรณ์.jpg

Description: http://trc.snru.ac.th/UserFiles/Image/arckadech.jpg

นายสันติ ผิวผ่อง

กรรมการ

นายอาธรณ์  วรอัด

กรรมการ

นายอรรคเดช  ราชสินธุ์

กรรมการ

Description: http://senate.snru.ac.th/UserFiles/Image/10570270_784321281632185_3665251970220442729_n.jpg

Description: D:\TRC web\สมาชิกศูนย์\new photoshop\อ-วิลเลี่ยม.jpg

Description: D:\TRC web\สมาชิกศูนย์\new photoshop\อ-ไวรุท.jpg

นายสุรสิทธิ์  อุ้ยปัดฌาวงศ์

กรรมการ

Mr. William Clyde Nixon

กรรมการ

นายไวรุจน์ อิ่มโพ

กรรมการ

Description: D:\TRC web\สมาชิกศูนย์\new photoshop\อ-สาคร.jpg

Description: D:\TRC web\สมาชิกศูนย์\new photoshop\อ แจ๊ก.jpg

นายภาณุวัฒน์ วงศ์แสงน้อย

กรรมการ

นายสาคร อินทะชัย

กรรมการ

นายสุวิพงษ์ เหมะธุลิน

กรรมการ

Description: http://fms.snru.ac.th/UserFiles/Image/_resize.jpg

Description: D:\TRC web\สมาชิกศูนย์\new photoshop\เกตสุดา.jpg

Description: D:\TRC web\สมาชิกศูนย์\new photoshop\นภาพร.jpg

นางสาวลฎาภา ศรีพสุดา

กรรมการ

นางสาวเกษสุดา  คำภูษา

กรรมการ

นางสาวนภาพร บุตรบุย

กรรมการ

Description: D:\TRC web\สมาชิกศูนย์\new photoshop\pim.jpg

Description: D:\TRC web\สมาชิกศูนย์\new photoshop\wanatch.jpg

Description: D:\TRC web\สมาชิกศูนย์\new photoshop\supasit.jpg

นางสาวพนิดา พิลาสุตา

กรรมการ

นางสาววนัชพร นามหงษา

กรรมการ

นายสุภศิษฎ์ แพงสอน

กรรมการ

Description: D:\TRC web\สมาชิกศูนย์\new photoshop\นัทที.jpg

Description: D:\TRC web\สมาชิกศูนย์\new photoshop\มีนา.jpg

Description: D:\TRC web\สมาชิกศูนย์\new photoshop\สมพร.jpg

นายนัทที โคตรทุมมี

กรรมการ

นายมีนา ฤทธิร่วม

กรรมการ

นายสมพร เถาวัลแก้ว

กรรมการ

Description: D:\TRC web\สมาชิกศูนย์\new photoshop\วัฒนา.jpg

Description: D:\TRC web\สมาชิกศูนย์\new photoshop\จักรกฤษ.jpg

Description: D:\TRC web\สมาชิกศูนย์\new photoshop\เพียงจรัส.jpg

 

นายวัฒนา โพธิ์ตันคำ

กรรมการ

นายจักรกฤษ  กองพิมาย

กรรมการ

นางสาวเพียงจรัส รัตนทองสุข

กรรมการและเลขานุการ

 

 

 

.

 

 

 

 


วันที่ : 13 ม.ค. 2554
ที่มา : TRC
อ่าน : 15543


   ศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์  สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
อาคารศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์ (อาคารพวงชมพูเดิม) 680 ถ.นิตโย อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทรศัพท์/โทรสาร 042-744319 
(ภายใน 536)