J.Mater.Sci.Appl.Enrg.
 Volume 3, Number 2
(September - December 2014)


logo new 2013

ที่อยู่

ศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์  สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
อาคารพวงชมพู 680 หมู่ 11 ถ.นิตโย อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทรศัพท์ / 
โทรสาร 0-4274-4319 (ภายใน 536)


  แผนที่แสดงที่ตั้ง
 


วันที่ : 7 ต.ค. 2552
อ่าน : 5178


   ศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์  สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
อาคารศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์ (อาคารพวงชมพูเดิม) 680 ถ.นิตโย อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทรศัพท์/โทรสาร 042-744319 
(ภายใน 536)