J.Mater.Sci.Appl.Enrg.
 Volume 3, Number 2
(September - December 2014)

โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์

 

                                     โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์    
                               

      โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์ (Thermoelectric Research Center, TRC) ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร โดยมีโครงการและการวิจัยหลักร่วมกับนักวิจัยทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย เช่น โรงเรียนมัธยมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยอุบล ราชธานี มหาวิทยาลัยโอซากาประเทศญี่ปุ่น สถาบันเทคโนโลยีฮาบินประเทศจีน และสถาบันอื่นๆ เป็นต้น

                ความสำคัญที่ต้องมีการจัดตั้งศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์นี้ก็เนื่องมาจาก นักวิจัยหลักได้ทำการวิจัยเกี่ยวกับการคำนวณ สังเคราะห์ และประดิษฐ์เซลล์เทอร์โมอิเล็กทริก เป็นระยะ เวลา 2 ปี มีการพัฒนาและค้นพบวัสดุเทอร์โมอิเล็กทริก (Thermoelectric materials) ชนิดใหม่ด้วยวิธีการสังเคราะห์แบบใหม่ และมีวิธีการคัดเลือกวัสดุเทอร์โมอิล็กทริกเพื่อการประดิษฐ์เซลล์เทอร์โมอิเล็กทริกสู่อุตสาหกรรม มีการนำเสนอผลงานวิจัย ลงพิมพ์บทความวิจัยในวารสารระดับชาติและนานาชาติ ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดีเยี่ยมจากสภาวิจัยแห่งชาติ นั่นก็หมายความว่าการวิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกได้รับความสนใจและสนับสนุนให้มีการวิจัยอย่างจริงจังเพื่อพัฒนาในเชิงพาณิชย์ต่อไป ซึ่งวัสดุเทอร์โมอิเล็กทริกสามารถผันความร้อนให้เป็นกระแสไฟฟ้าได้โดยตรง มีกระบวนการผันไฟฟ้าจากความร้อนภายในวัสดุเท่านั้นไม่ก่อมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม จึงเป็นแหล่งพลังงานทดแทนที่สะอาดอีกแหล่งหนึ่ง และเป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Power generator) ที่คาดว่าจะใช้ในอนาคตอันใกล้นี้เนื่องจากสภาวะโลกร้อนที่เราประสบอยู่ ด้วยเหตุนี้คณะผู้วิจัยจึงต้องการให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์ เพื่อพัฒนานักวิจัย และงานวิจัยด้านนี้ และขอรับงบประมาณการวิจัยจากสถาบันวิจัยทั้งในและต่างประเทศในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือวัดสมบัติเทอร์โมอิเล็กทริกที่ทันสมัย 
                  การจัดตั้งศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเทอร์โมอิเล็กทริกไปสู่อุตสาหกรรม และเป็นแหล่งวิจัยแก่นิสิต นักศึกษาและผู้ที่สนใจทั่วไป โดยมีแผนงานวิจัยหลักของโครงการ 3 ด้าน ได้แก่ 
                           1. พัฒนาโปรแกรมคำนวณโครงสร้างอิเล็กทรอนิกส์และสมบัติเทอร์โมอิเล็กทริกของวัสดุเทอร์โมอิเล็กทริก เพื่อคัดเลือกวัสดุเทอร์โมอิเล็กทริกที่ดีที่สุด  
                           2.  สังเคราะห์วัสดุเทอร์โมอิเล็กทริกในท้องถิ่นเพื่อลดการนำเข้าของสารเคมีจากต่างประเทศ
                           3. ประดิษฐ์เซลล์เทอร์โมอิเล็กทริกเพื่อพัฒนาสู่อุตสาหกรรม

                    ผลที่คาดว่าจะได้รับ คือ มีศูนย์วิจัยเฉพาะทางเกี่ยวกับเทคโนโลยีเทอร์โมอิเล็กทริกสมบูรณ์แบบที่สามารถประยุกต์ใช้งานได้จริงและมีผลงานวิจัยเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ งบประมาณในการจัดตั้งศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์และดำเนินการวิจัยมาจากสถาบันวิจัย หน่วยงานรัฐ เอกชนทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งในระยะเวลาสองปีแรกผู้วิจัยหลักได้เสนอของบวิจัยไปบ้างแล้ว เช่นศูนย์วิจัยนาโนแห่งชาติ  และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ศูนย์วิจัยโลหะและวัสดุแห่งชาติ ซึ่งขณะนี้เราได้รับงบประมาณสนับสนุนการวิจัยจาก ศูนย์วิจัยโลหะและวัสดุแห่งชาติ ในโครงการวิจัย เรื่อง "การวิจัยและพัฒนาวัสดุเทอร์โมอิเล็กทริก"

                                      


วันที่ : 10 พ.ย. 2554
อ่าน : 4970


   ศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์  สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
อาคารศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์ (อาคารพวงชมพูเดิม) 680 ถ.นิตโย อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทรศัพท์/โทรสาร 042-744319 
(ภายใน 536)