J.Mater.Sci.Appl.Enrg.
 Volume 3, Number 2
(September - December 2014)

picture and video of SACT2014


วันที่ : 17 ก.พ. 2558
ที่มา :
อ่าน : 605


   ศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์  สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
อาคารศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์ (อาคารพวงชมพูเดิม) 680 ถ.นิตโย อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทรศัพท์/โทรสาร 042-744319 
(ภายใน 536)