J.Mater.Sci.Appl.Enrg.
 Volume 3, Number 2
(September - December 2014)

ปี 2014

 

         ศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์ สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  เข้าร่วมงานการประชุมวิชาการระดับชาติ   Siam Physics Congress 2014 (SPC 2014)  ระหว่างวันที่  26-30  มีนาคม  2557   ณ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา   ซึ่งเป็นการประชุมวิชาการระดับประเทศทางด้านฟิสิกส์ ฟิสิกส์ประยุกต์ ฟิสิกส์วิศวกรรมและอุตสาหการ และฟิสิกส์ศึกษา  โดยจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในปีนี้นับเป็นครั้งที่ 9  ภายใต้แนวคิด High-Speed Physics เพื่อสื่อถึงองค์ความรู้ทางด้านฟิสิกส์ที่ได้รับการค้นพบและพัฒนาอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว และอีกนัยหนึ่งเพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนนักฟิสิกส์ไทยให้ตื่นตัว มุ่งศึกษา ค้นคว้า พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ เพื่อให้ทันความเป็นไปของวงการฟิสิกส์และเทคโนโลยีในระดับโลก
         เจ้าภาพในการจัดงานครั้งนี้ คือ
สมาคมฟิสิกส์ไทย ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  าขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์  คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  และสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  
         รายชื่อผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย
ศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์ สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ดังนี้

 
                  1. ผศ.ดร.ทศวรรษ  สีตะวัน
                   2. นายอาธรณ์  วรอัด

                   3. นายธีรวุฒิ  สำเภา
                   4. นายหรรษกร  วรรธนะสาร
                   5. นายสันติ  ผิวผ่อง
                   6. นายครรชิต สิงห์สุข
                   7. นายสุริยา  ศรีชัย

 ดูภาพบรรยากาศการจัดงาน 
 


วันที่ : 28 ก.พ. 2557
ที่มา :
อ่าน : 1766


   ศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์  สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
อาคารศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์ (อาคารพวงชมพูเดิม) 680 ถ.นิตโย อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทรศัพท์/โทรสาร 042-744319 
(ภายใน 536)