J.Mater.Sci.Appl.Enrg.
 Volume 3, Number 2
(September - December 2014)

ปฏิทินกิจกรรม

ปฎิทินกิจกรรม

กิจกรรมประจำเดือน สิงหาคม 2565

 • ลำดับ
  วัน
  วันที่
  เวลา
  กิจกรรม
  สถานที่
  ไม่พบข้อมูลกิจกรรม
   


   ศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์  สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
อาคารศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์ (อาคารพวงชมพูเดิม) 680 ถ.นิตโย อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทรศัพท์/โทรสาร 042-744319 
(ภายใน 536)